Algemene voorwaarden

 1. Alle diensten van Fietsen Philip BV (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan hierna volgende algemene voorwaarden. Iedere klant die een beroep doet op de diensten van Fietsen Philip BV wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Fietsen Philip. Alle prestaties, zowel in hoofde van Fietsen Philip BV, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Fietsen Philip BV.

De prijzen zoals vermeld in de webshop gelden enkel voor aankopen door particuliere klanten.
De prijzen voor leasingcontracten zijn steeds de adviesverkoopprijzen. De voorwaarden voor de leasecontracten zijn afhankelijk van de desbetreffende leasingmaatschappij.

2. Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Fietsen Philip BV. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% aan te rekenen.

3. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te redenen aan de klant.

4. Levertijden worden louter ter informatie verstrekt. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

5. De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopgarantie van de producent verleend. Fietsen Philip BV kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopprijs te boven gaat.

6. Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Fietsen Philip BV te machtigen om deze te verkopen en om de verkoopprijs te verrekenen met de verrichte herstellingskosten. Ingeval het saldo negatief is, blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Fietsen Philip BV voor het verschil, alsmede voor alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

7. Alle rekeningen en facturen van Fietsen Philip BV zijn contact, d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of bij haar bankinstelling tenzij anders overeengekomen. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

8. Alle geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Fietsen Philip BV tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt zich er toe zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

9. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Herroepingsrecht

Als consument, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op het moment dat u onze producten ontvangt (datum aangegeven door koerier of per reguliere post: 3 werkdagen na versturing).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fietsen Philip, Dokter Cuypersstraat 36, 2630 Aartselaar; e-mail: info@fietsenphilip.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier ook hier downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per koerier te versturen goederen), worden voor elk van deze goederen geschat op maximaal circa 30 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Ook artikelen die hygiënisch verpakt zijn en waarvan deze verpakking geopend is, vallen niet onder dit herroepingsrecht. Enkel in de originele, ongeopende verpakking accepteren wij teruggestuurde producten. Het product moet ongebruikt zijn.

In onze webshop staat bij elk artikel dat uitgesloten is van herroepingsrecht, dit telkens duidelijk vermeld.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking.

Indien mogelijk, goederen gefrankeerd retourneren.

Deze algemene aanwijzingen zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Disclaimer

Hoewel Fietsen Philip BV zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (fietsenphilip.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Fietsen Philip BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Fietsen Philip BV zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Fietsen Philip BV behoudt zich het recht om een bestelling met dubieuze betaling te weigeren, of te informeren naar identiteitsgegevens, voordat een bestelling verstuurd wordt. Frauduleuze betalingen, of pogingen om een frauduleuze bestelling te doen, zullen aan de gemachtigde authoriteiten worden doorgegeven.

Privacy Policy


De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Fietsen Philip BV. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze online gegevens worden bewaard op servers in een beveiligd en bewaakt datacenter. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookie Policy

Deze Cookie Policy is van toepassing op de website 'www.fietsenphilip.be' ("de Website").

Met het gebruik van de website, gaat u akkoord met deze Cookie Policy, van toepassing wanneer u deze website bezoekt met elk soort toestel.

Elke verandering aan dit beleid zal hier gepubliceerd worden. We behouden het recht om deze Cookie Policy af en toe aan te passen. Deze aanpassingen zijn van toepassing zodra ze hier gepubliceerd zijn. Indien u de website verder blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle dergelijke veranderingen.

Ons gebruik van cookies

We gebruiken enkel cookies voor uw winkelwagen en bestelgegevens. Dit is om uw te herkennen bij het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken GEEN cookies voor tracking of enige andere manier van adverteren.
Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Mogelijk worden daarbij cookies op uw systeem opgeslagen en/of geraadpleegd. Indien u die cookies blokkeert, zou dit normaal geen gevolgen mogen geven op de inhoud van de informatie op deze website.
Indien u de WEBSHOP wenst te gebruiken, MOET uw browser cookies toestaan. Hieronder ziet u 'Cookies toegelaten' of 'Cookies NIET toegelaten'. Indien niet toegelaten, pas de instellingen van uw browser aan.

Cookies toegelaten.
U kunt gewoon gebruik maken van deze website

Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.

Deze links leggen uit hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen via uw browser:

Nadat u uw bestelling(en) heeft voltooid, mag u onze cookies verwijderen, indien ze nog bestaan. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor eventuele toekomstige bestelling(en).


Bezoek onze winkel

Fietsen Philip
Dokter Cuypersstraat 36
2630 Aartselaar                    


Contact

+32 3 877 45 88


BTW: 0875.153.596


Prijzen zijn in euro, incl. BTW en excl. Bebat.

Openingsuren winkel

Maandag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Dinsdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Woensdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Donderdag gesloten
Vrijdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Zaterdag 9u-17u
Zon- & feestdagen gesloten