algemene voorwaarden

 1. Alle diensten van Fietsen Philip bvba (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan hierna volgende algemene voorwaarden. Iedere klant die een beroep doet op de diensten van Fietsen Philip bvba wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Fietsen Philip. Alle prestaties, zowel in hoofde van Fietsen Philip bvba, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Fietsen Philip bvba.

 2. Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Fietsen Philip bvba. Fietsen Philip bvba behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% aan te rekenen.

 3. Fietsen Philip bvba behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te redenen aan de klant.

 4. Levertijden worden louter ter informatie verstrekt. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

 5. De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopgarantie van de producent verleend. Fietsen Philip bvba kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopprijs te boven gaat.

 6. Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Fietsen Philip bvba te machtigen om deze te verkopen en om de verkoopprijs te verrekenen met de verrichte herstellingskosten. Ingeval het saldo negatief is, blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Fietsen Philip bvba voor het verschil, alsmede voor alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

 7. Alle rekeningen en facturen van Fietsen Philip bvba zijn contact, d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of bij haar bankinstelling tenzij anders overeengekomen. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen.  Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

 8. Alle geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Fietsen Philip bvba tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt zich er toe zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

 9. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

20jaar
NetObjects Fusion Essentials

UW FIETS  -  ONZE PASSIE

fiets leasen1
fietsenphilip 2019

 

safebike

Fietsverzekering
als beste getest

logo cycle valley